Om FADK

Foreningen Akkreditering Danmark (FADK) blev etableret i 2014 med det formål at fremme kvaliteten af socialt arbejde i Danmark, både i offentlige og private tilbud. FADK er ejer af kvalitetsmodellen ADK, der henvender sig til virksomheder på det specialiserede socialområde, der ønsker at integrere en reflekterende og resultatorienteret kultur, og som ønsker at arbejde med dokumentation, kvalificering og udvikling af egen praksis.

FADK virker for udbredelse af kvalitetsledelse ved at flest mulige virksomheder på det specialiserede socialområde certificeres efter ADK modellen.

FADK virker til gavn for borgerne ved at kvaliteten af de enkelte virksomheders behandlingsmiljøer er høj og leveres omkostningseffektivt.

Med dette formål vil FADK appellere til virksomheder, der vil arbejde henimod status som:

 • Specialiserede excellente virksomheder med dokumenteret kapacitet til i samarbejde med udsatte borgere at skabe resultater på omkostningseffektiv basis.
 • Dokumentere denne og øvrige kapaciteter - udover hvad der kræves af Socialtilsynet;
 • Dokumentere samfundsnytte - også i lokalsamfundet.

MEDLEMSKREDS

FADKs medlemskreds består af certificerede virksomheder. FADK står for driften af kvalitetsmodel og den tilknyttede certificeringsordning. Vi samarbejder med Bureau Veritas, som på uafhængig basis udsteder certifikat til virksomheder, som på lever op til ADK kvalitetsmodellens standarder og kriterier. Bureau Veritas er en af verdens største virksomheder inden for inspektion, klassificering, rådgivning og certificering.

FADK har etableret netværk mellem certificerede virksomheder. Formålet med netværket er, at virksomhederne gensidigt etablerer et udviklingsforum, der bidrager til:

 • Virksomheden bliver en mere attraktiv samarbejdspartner for kommuner, fordi

- Virksomhedens behandlingsmiljø (og evt. undervisningsmiljø) er veldefineret, transparent og fyldestgørende dokumenteret;

- Virksomheden kan dokumentere relevante resultater af indsatsen

- Virksomheden kan indgå i tæt dialog, samarbejde og levere fleksible, brugerdrevne løsninger;

- Virksomheden dokumenterer sin omkostningseffektivitet.

 • Virksomheden bliver en mere attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, fastholde og videreudvikle kompetente, engagerede medarbejdere.
 • Virksomheden udvikler en systematisk kvalitetsledelse med dokumentation af såvel indsatser som resultater - og som følges op i form af løbende forbedring i rammerne af en struktureret evaluerings- og læringskultur.
 • Virksomheden kan forenkle processerne i relation til Socialtilsynets løbende godkendelse;
 • Virksomheden er samfundsnyttig i form af bidrag til et generelt, kontinuerligt kvalitetsløft i arbejdet for udsatte mennesker, og med fokus på at skabe mere trivsel og selvstændighed i egne, selvstændige og værdige liv.

 

HISTORIK

Den nuværende udgave af ADK kvalitetsmodellen er fjerde udgave i ADK-regi. Modellen er blevet til gennem en længere proces, der startede i 2004. Arbejdet var initieret af 110 medlemssteder i LOS, drøftet indgående med Socialministeriet og med Satspuljemidler, som central finansiering af udviklingsarbejdet. Modellen forelå klar i 2008 og ca. 120 private tilbud opnåede akkreditering efter modellen.

ADK blev i 2009 organiseret som en erhvervsdrivende fond under LOS.

Fonden stod selv for såvel udvikling af model, certificering og akkreditering samt opfølgende audit.

Udviklingsarbejdet gennemførtes med meget stor inddragelse af praktikere fra tilbuddene, og der er således i den nuværende kvalitetsmodel effektueret en række kompromis ‘er, som afspejler hvor langt virksomhederne var parate til at gå på daværende tidspunkt.

Det lykkedes ikke at skabe et bæredygtigt, selvstændigt økonomisk grundlag for fonden og i 2014 måtte fonden erklære sig konkurs.

FADK dannedes i 2014 af en kreds af private tilbud, som ønskede at arbejdet med kvalitetsledelse kunne fortsætte i nye, økonomisk bæredygtige rammer.


 

FADK FREMADRETTET

ADK kvalitetsmodellen har virket uændret siden 2013. Der er behov for nytænkning af modellen fordi:

 • Barren for faglig kvalitet og effektdokumentation skal op: Mennesker med støttebehov skal sikres et faktisk udbytte af behandling og undervisning.
 • Virksomhedernes driftssikkerhed og finansielle pålidelighed skal være på plads.
 
Version ADK 2.0. skal udvikles i løbet af 2018.

FADK medlemsvirksomhederne vil markere sig som excellente virksomheder, der effektivt leverer behandling og undervisning til børn og voksne med særlige behov.

Hvorfor ADK 2.0.?

Der bruges årligt mange milliarder kroner til specialiseret social indsats. Vi ved meget lidt om, hvad borgere og samfundet får for pengene. I de senest 15 år, har der været et stigende fokus på evidens på socialområdet, men der er fortsat meget begrænset hård evidens for, at bestemte metoder virker bedre end andre.

Mange aktører på det specialiserede socialområde har arbejdet med effektstudier, men resultater og mulighederne for udbredelse har været magre.

Derimod er det sket en øget udbredelse af strukturerede funktionsvurderingskoncepter, som alle er baseret på ICF , fx. VUM og ICS – med tilhørende digital understøttelse. I sammenhæng hermed pågår der på socialområdet et terminologiarbejde, som skal føre frem til mere udbredt brug af standarddefinitioner af begreber og terminologi.

Socialtilsynet er reorganiseret og styrket, således at det tilsyn, der aktuelt udøves, er mere ensartet end det tidligere har været tilfældet.

Det er i denne kontekst, at FADKs beslutning om radikal innovation af den nuværende kvalitetsmodel til ADK 2.0. skal ses. Der er simpelthen behov for, at

 • Samarbejdet mellem borger/børn, pårørende, myndighed og leverende virksomhed bliver langt mere struktureret og transparent;
 • Virksomhederne og kommunerne løfter den faglige kvalitet mht. såvel udredning som processtyring og kontinuitet i indsats;
 • Samfundet for sikkerhed for at der leveres kvalitet for skattekronerne i den sociale indsats.

ADK 2.0. kvalitetsmodellen vil tage højde for, at de enkelte, akkrediterede virksomheder forpligter sig på at leve op til disse hensyn, og samtidigt kontinuerligt forbedre deres indsats og implementere ”bedste praksis” og nyeste viden på området. Formålet for indsatserne er skal altid stå centralt: At bistå udsatte mennesker med at opnå selvstændig kompetence til et liv med trivsel og mest mulig egenforsørgelse.

I modsætning til tvivlsomme – måske endda rigide – standardmålinger af effekt, så kan ADK 2.0. bidrage til mulighederne for tillidsbaseret, kvalificeret, læringsorienteret dialog mellem aktørerne på området: Kommuner, sundhedsvæsen, borgere og leverandørvirksomheder. Kontinuitet af indsatser er afgørende - og især overgange mellem forskellige systemer og faser i livet udgør risici, for at udsatte personer holder sig på ret køl.

Den enkelte virksomheds forpligtelse til kvalitetsledelse – repræsenteret af ADK 2.0. - resulterer i, at akkrediterede virksomheder kan fungere som meget kvalificerede partnere for myndighederne, når det kommer til effektivt at levere specialiserede sociale ydelser og undervisning. Dvs. ydelser der er af høj kvalitet leveret af virksomheder med såvel høj produktivitet som etikken i orden. Kvalificeret indsats er forebyggelse: Allerede opnåede kompetencer konsolideres, så de bliver en den af det enkelte menneskes evne til ”at lægge arm med livet”.

LINKS

FADK vedtægter: Hent hér

FADK - udviklingsprojekt for ADK 2.0: Hent hér